സകാത്തിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ, സകാത്തിന്റെ അവകാശികൾ – മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമ്

സകാത്തിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ - മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമ് 12Download
സകാത്തിന്റെ അവകാശികൾ - മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമ് 13Download

🔸മജ്‌ലിസുൽ ഇൽമ്➖12, 13
(ദിവസവും തറാവീഹ് നമസ്കാരനന്തരം)
🗓 2018 മെയ് 28 തിങ്കൾ

🔵സകാത്തിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ

🎤ശബീബ് സ്വലാഹി

🕌 ടൗൺ സലഫി മസ്ജിദ് കളിയാട്ടമുക്ക്

Wisdom Islamic Organisation മുജാഹിദ് മഹല്ല് കളിയാട്ടമുക്ക്