Vishwasiyude Swabhavam – Shareef Kara (വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവം-ശരീഫ് കാര) Jumu’a Khuthba Angadippuram-30/06/2017