Tadabbaur Al-Qur’an Online Qur’an Padanam Surah-51 Adh-Dhariyat – Kunjali Madani (തദബ്ബുറുൽ ക്വുര്‍ആന്‍ ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ പഠനം സൂറത്ത്-51 ദാരിയത്ത് – കുഞ്ഞാലി മദനി)

Class-01 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-01 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-25-03-2020Download
Class-02 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-02 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-27-03-2020Download
Class-03 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-03 Part-1 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-29-03-2020Download
Class-04 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-03 Part-2 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-31-03-2020Download
Class-05 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-03 Part-3 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-02-04-2020Download
Class-06 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-03 Part-4 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-04-04-2020Download
Class-07 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-1 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-06-04-2020Download
Class-08 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-2 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-08-04-2020Download
Class-09 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-3 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-10-04-2020Download
Class-10 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-4 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-12-04-2020Download
Class-11 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-5 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-14-04-2020Download
Class-12 Surah-51 Adh-Dhariyat Ayat-04 Part-6 - Kunjali Madani Tadabbaur Al-Qur'an Online Qur'an Padanam-12-04-2020Download