ഖിയാമത്തിന്റെ രണ്ടു നാമങ്ങൾ: പരസ്പരം വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം, നഷ്ടം പ്രകടമാകുന്ന ദിവസം | Dirasathudheen (Part 86) – Aboobacker Salafi

Qiyamathindey randu namangal
Youmuthanad
Youmuthagabun
يوم التناد
يوم التغابن