ബർസഖ് ജീവിതം: തുടർച്ച, പുനരുത്ഥാനത്തിനു ഖുർആനിലെ തെളിവുകൾ, ഖിയാമത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ | Dirasathudheen (Part 85) – Aboobacker Salafi