അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ : യാജൂജ് മാജൂജിന്റെ ആധിക്യം, ഈസാ നബിയുടെ ദൗത്യം , സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറു നിന്നും ഉദിക്കൽ, ദാബ്ബതുൽ അർദ് | Dirasathudheen (Part 83) – Aboobacker Salafi