ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം ISM കോഴിക്കോട് സിറ്റി മേഖല പ്രചരണ സമ്മേളനം.

ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം - സി.പി. സലീം 1Download
ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം - സജ്ജാദ്‌ ഇബ്നു അബ്ദുറസാക്ക്‌Download
ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം - സി.പി. സലീം 2Download
ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം - അഡ്വ. പി.എം. നിയാസ് (കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ)Download